Organisatie

Eventstars Startech BVBA, gevestigd te Geel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Eventstars Startech BVBA

BE0721670991

Merelstraat 34, Geel

T: +32 (0)470 41 07 81 

E: info@frietboetiekbyhilde.be
W: https://frietboetiekbyhilde.be

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Eventstars Startech BVBA neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Eventstars Startech BVBA verwerkt uw persoonsgegevens omwille van de uitvoering van de overeenkomst waarbij u betrokkene partij bent.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij (gebeurlijk) verwerken:

Voor- en achternaam
Adresgegevens
Telefoonnummer(s)
E-mailadres

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Eventstars Startech BVBA verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Uitvoering van de overeenkomst waarbij u betrokken partij is (cliënteelbeheer, dienstverlening);
Eventstars Startech BVBA verwerkt ook persoonsgegevens nadat u hiervoor uitdrukkelijk uw toestemming heeft gegeven.
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren: Eventstars Startech BVBA bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

 

Deze website maakt gebruik van
backlinks van:

gsm reparatie – frituur geel – woningbouw – fietsenwinkel balen – restaurant libanais bruxelles – webdesign geel – tuinarchitect – viswinkel dessel – kantoorschoonmaak – dakinspecties – online marketing bureau – powertrailer – ramen en deuren – blokdeur – Produit en croix

Delen van persoonsgegevens met derden

Eventstars Startech BVBA deelt of verkoopt uw gegevens niet aan derden (zoals met ons verbonden ondernemingen, softwareproviders,…) en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u of indien u uw uitdrukkelijke toestemming hiertoe geeft.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Eventstars Startech BVBA blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft principieel het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Eventstars Startech BVBA en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.[1]

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@frietboetiekbyhilde.be

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door uzelf werd gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

Eventstars Startech BVBA houdt eraan zo snel mogelijk te reageren, maar binnen de vier weken, op uw verzoek. Eventstars Startech BVBA kan om een verlenging verzoeken van nogmaals vier weken.

Eventstars Startech BVBA wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder. Dat kan via de volgende contactgegevens:

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
T +32 (0)2 274 48 00
F +32 (0)2 274 48 35
commission@privacycommission.be

[1] U vindt uw verschillende rechten en de uitzonderingen vanaf artikel 13 Algemene Verordening Gegevensbescherming: recht op informatie (art. 13-14 AVG), recht op inzage (art. 15 AVG), recht op rectificatie (art. 16 AVG), recht op gegevenswissing (art. 17 AVG), recht op verzet (art. 18 en 21 AVG), recht op overdracht (art. 20 AVG).